/Files/images/00445331.gif

«Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити».


Моє життєве покликання: школа в моєму житті - це моє життя в школі

Моє кредо: школа – це величезна і нескінченна праця. Працюю для життя і через життя.

Майстерність учителя – пробудити любов до творчого мислення та здобуття знань. Ейнштейн.

Вирізки із життя

Родом з села Яблунова Гусятинського району Тернопільської області

/Files/images/Тернопільщина.jpg/Files/images/Гусятин.jpg/Files/images/Яблунів.jpg

У 1980 році закінчив Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка

/Files/images/Лебедин.jpg/Files/images/педучилище.jpg

1 вересня 1980 року розпочався мій педагогічний стаж у класі - комплекті (1-3 класи) Миронівської восьмирічної школи Шосткинського району Сумської області - ленінським уроком.

wym-1458416138779

У 1983 році вступив до Глухівського педагогічного інституту імені Сергєєва - Ценського на факультет "Педагогіка і методика початкового навчання"

/Files/images/Глухів.jpg

і в 1989 році закінчив природничо - географічний факультет Київського педагогічного інституту імені О.М. Горького.

/Files/images/київ.jpg

Вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший учитель", відмінник освіти України

Викладаю географію.

Проблема, над якою працюю: "Створення ситуації успіху при використанні ІКТ в процесі викладання географії"

/Files/images/ікт.jpg

І. Роль ІКТ у навчально-виховному процесі.

Одним з найефективніших засобів формування творчої особистості є використання на уроках ІКТ. Завдяки викорис­танню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету можливості сучасного уро­ку значно розширюються. Інформатизація навчального процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричиняє істотні зміни у діяльності учнів. Змінюється і роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє переорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості дитини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує розвиток пізнавальних умінь і навичок.

ІІ. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії.

Застосування комп’ютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками. Основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні:

демократизація змісту— забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;

гуманізація— передбачення варіативності змісту комп'ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;

диференціаціята індивідуалізація— забезпечення вибору рівня складності навчання;

науковість— врахування рівня розвитку сучасної географічної науки;

цілісність і системний виклад змісту— формування логічного мислення;

доступність— узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;

інтеграція— взаємозв'язок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв'язків. Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

- індивідуалізація навчального процесу;

- високий ступінь наочності під час викладання географії;

- пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

- можливість моделювання природних процесів і явищ;

- організація групової роботи;

- забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

- контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

Вважаю, що використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій на уроках географії розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, надає можливості для реалізації власних ідей та проектів, підвищує ефективність та мотивацію навчання.Вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Найбільш успішно використовую загальнодоступні засоби MS Office: текстовий редактор MSWord, програми MSPowerPoint. Комп’ютери використовую при здобутті знань, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання, адже жоден технічний засіб не може замінити живого спілкування вчителя та учня у процесі навчальної діяльності. Навчальний процес організовую таким чином, щоб учень розумів, що завдання вирішує він, а не машина, і лише він несе відповідальність за результати своєї навчальної діяльності. На уроках комп’ютер використовую у режимі тренажера, як засіб організації пізнавальної діяльності та контролю. У режимі навчання за допомогою мультимедійних програм проектую на екран монітора навчальна інформація, пропоную питання на розуміння поданої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропоную підказку, як знайти правильну відповідь, або підтверджую вірність відповіді і ставлю наступне завдання. У режимі контролю варіанти завдань добираю комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються. Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій:

- він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій,
- партнером, інструментом, джерелом інформації,
- контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, але і дидактичними цілями. Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. Працюючи-з-програмами, ,-вчитель-може-самостійно створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відео фрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Програми дозволяють використовувати також слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Враховуючи можливості комп'юте­ра як засобу навчання, його дедалі час­тіше використовують для створення різноманітних презентацій.

Порівнюючи комп'ютерні презен­тації із традиційними засобами наоч­ності, слід відзначити такі переваги:

- послідовність подання матеріалу може змінюватися, залежно від ауди­торії чи мети доповіді, є можливість повернутися до вже розглянутих пи­тань;
- презентація може містити корот­кий конспект доповіді та нотатки для доповідача;
- використання мультимедійних ефектів при презентації дають змогу зо­середити увагу слухачів на основному і сприяють кращому запам'ятовуванню інформації;
- можна досить швидко створити потрібну кількість копій електронної презентації;
- зручна транспортабельність пре­зентації;
- - невеликий обсяг та можли­вість пересилати матеріали електрон­ною поштою.

Упровадження комп'ютерних техно­логій у навчальний процес сприяє під­вищенню пізнавального інтересу учнів. Інтерес до презентацій у школярів зу­мовлений необхідністю використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету; самостійністю відбору і нако­пичення матеріалу; публічністю захисту, оцінкою роботи учня не тільки вчите­лем, а й однокласниками. Це підвищує відповідальність за виконану роботу та самооцінку школярів. Тому важливим є процес створення презентації, зокрема його дизайну, що вимагає застосування творчих здібностей школярів. Для учнів, які захоплюються комп'ютерними тех­нологіями, є можливість використати свої знання та вміння на практиці. Ураховуючи те, що структура та зміст презентацій можуть бути різнома­нітними, їх можна використовувати на різних типах уроків: уроках засвоєння нових знань - для усвідомлення учнями но­вого матеріалу; на уроках формування вмінь і навичок учнів та уроках комп­лексного застосування знань, умінь і навичок - як засіб контролю за підго­товкою та проведенням лабораторних та практичних робіт, для демонстрації моделей географічних процесів та явищ, що вивчаються; на уроках узагальнення та систематизації знань учні можуть самостійно скласти презентацію із двох - трьох слайдів з метою узагальнення вивченого матеріалу; на комбінованих уроках використовуються найрізнома­нітніші презентації: від демонстрації фо­то та відео до тестової перевірки знань. Презентації активно використову­ються і в позаурочній роботі. Оскіль­ки така форма організації діяльності школярів передбачає виконання ними після уроків обов'язкових, пов'язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальними або груповими завдан­нями вчителя, оформлення звітів здійснюється у формі комп'ютерних презентацій.

ІІІ. Результати застосування

Висновок:

Використання комп’ютерних технологій дає великі переваги перед традиційним уроком. Це

Ø засвоєння учнями на сучасному рівні нових важливих знань, умінь, навичок;

Ø самоосвіта й самовдосконалення особистості учня й учителя;

оптимальність та результативність при вивченні й викладанні географії;

Ø можливість ефективного використання у всіх видах урочної й позаурочної діяльності;

Ø високий рівень уваги і зацікавленості до навчання з боку учнів протягом усього уроку;

Ø обсяг виконаних завдань набагато перевищує обсяг виконаних завдань нп звичайних уроках;

Ø групова робота характеризується високою активністю кожного учня, а індиві­дуальна - їх відповідальністю.

І все ж вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, залишається за вчителем. Тільки учитель, ураховуючи зміст інформаційного супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 1308

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.